วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวสุธารัตน์      มัชฌิกะ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021020027
นายประกายศักดิ์ลมทอง
                      
26021020029
นายพิทักษ์พลมากดี
                      
36021020030
นายภูริวัจน์สุริบุตร
                      
46021020031
นายราเชนทองคูณ
                      
56021020032
นายฤทธิพรจันทร์ลือชัย
                      
66021020033
นายวัชรินทร์โต๊ะทอง
                      
76021020034
นายวีระพลบุญกาญต์
                      
86021020035
นายศรนรินทร์ผิวอ้วน
                      
96021020036
นายศักดิ์ทองแท้ระดมแก้ว
                      
106021020037
นายสนธยาตุ้มบุญ
                      
116021020038
นายสมจิตรเพราะจันทร์
----------------------
126021020039
นายสิทธิกรบางสันเทียะ
                      
136021020040
นายสุริโยอุปลาบัติ
----------------------
146021020041
นายสุรเกียรติพันธ์เพ็ง
----------------------
156021020042
นายอภินันท์นันตระกูล
                      
166021020043
นายอภิสิทธิ์ทาคำ
                      
176021020044
นายอภิสิทธิ์พิมพกรรณ์
                      
186021020045
นายอานนท์ขวัญรักษ์
                      
196021020046
นายอานันท์เขียวนิล
----------------------
206021020048
นายอิทธิพลบุญธรรม
----------------------
216021020049
นายเกียรติศักดิ์จันทร์แรม
                      
226021020050
นายเฉลิมศักดิ์สายมงคล
                      
236021020051
นายเสกสรรวรสาร
                      
246021020052
นายอนุชาพรมสิทธิ์
----------------------
256021020053
นายธนวัฒน์วาลศิลป์
                      
26ุ602102002
นายณัฏฐภัทรต้นคำ
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................