วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายทศพล     ทองผุด

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021020001
นายกิตติพงษ์วงศ์อนันต์
----------------------
26021020002
นายจงกลวรพิมพ์รัตน์
----------------------
36021020003
นางสาวจันดารัตน์นาล้วน
                      
46021020004
นายจิระพงศ์สีสุขทอ
                      
56021020005
นายจีรศักดิ์นามวงศ์ษา
                      
66021020006
นายชนะภัยเย็นพรม
                      
76021020007
นายชำนาญระวังดี
                      
86021020008
นายชินวัตรแก่นคำ
----------------------
96021020009
นายณัชพลคำเพียน
                      
106021020010
นายณัฐชานนท์สร้อยทองคำ
                      
116021020011
นายณัฐวัฒน์เดชะคำภู
----------------------
126021020012
นายณัฐวุฒิบุญวิจิตร
                      
136021020013
นายณัฐวุฒิฝางคำ
                      
146021020014
นายณัฐวุฒิหนองพุดซา
                      
156021020015
นายทินกรดรุณพันธ์
                      
166021020016
นายทินกรวงศ์ที
----------------------
176021020017
นายธนวัฒน์สามจักร
                      
186021020018
นายธีรชัยมูลคำ
                      
196021020019
นายธีรพงค์ชอบเสียง
                      
206021020020
นายธีรวุฒิบุญเนตร
                      
216021020021
นายธีระภัทร์ตันปิรักษ์
                      
226021020022
นายนครินทร์อรชร
                      
236021020023
นายนนทสิทธิ์วรรณคำ
                      
246021020024
นายนพดลความสวัสดิ์
                      
256021020025
นายบัญชาบัวจูม
                      
266021020026
นายบุญส่งคำล้าน
                      
276021020047
นางสาวอำพวรรณวงค์ตรี
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................