วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.24 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวฐิติมา     ภูมิลำเนา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021010061
นายสุชาติรูปเลิศ
                      
26021010062
นายสุทธิพงศ์วงค์ตรี
                      
36021010063
นายสุทิวัสมูลไชย
                      
46021010064
นายสุพลตะเภาแดง
                      
56021010065
นายสุริยะเรือนเงิน
                      
66021010066
นายอดิศักดิ์ไชยแก้ว
                      
76021010067
นายอนุชานิลดวงดี
                      
86021010068
นายอนุชิตขาวฟอง
                      
96021010069
นายอภิวิชญ์วันตา
                      
106021010070
นางสาวอริสาประเสริฐสิน
                      
116021010071
นายอัครวิทสะตะ
                      
126021010072
นายอัษฎาวุธดวงแก้ว
----------------------
136021010073
นายอุดรชัยสาเมฆ
----------------------
146021010074
นายเจษฎาบุญครอง
----------------------
156021010075
นายเดชาธรชะภูธร
                      
166021010076
นายเสกสรรจันทะเวช
----------------------
176021010077
นายเอกณรงค์ปุราชะโก
                      
186021010078
นายโกวิทย์อัศพิมพ์
----------------------
196021010079
นายไกรสรคำเปลว
                      
206021010080
นายณัฐพงศ์เสนคำ
                      
216021010082
นายธนวัฒน์แข็งแรง
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................