วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.23 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายภคิน     บุญประสม

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021010041
นายวสันต์มากดี
                      
26021010042
นายวสิทธิ์ศุภสร
----------------------
36021010043
นายวัชรชัยทองรอง
                      
46021010044
นายวัชราวุฒิวงค์คำ
                      
56021010045
นายวัชรินทร์สำราญ
----------------------
66021010046
นายวิทยาไชยแสง
                      
76021010047
นายวีระชัยนาคูณ
----------------------
86021010048
นายวีระพลสารทอง
                      
96021010049
นายวุฒิพงษ์อรรคบุตร
                      
106021010050
นายศรัณย์ยศประดา
                      
116021010051
นายศรัทธาวุฒิเหลื่อมใส
----------------------
126021010052
นายศรายุทธทองเนื้อ
                      
136021010053
นายศราวุฒิปิ่นแก้ว
                      
146021010054
นายศราวุธพลปัญญา
                      
156021010055
นายศิริธรรมจักษ์ทองปน
                      
166021010056
นายสนธยาสายสุวรรณ์
                      
176021010057
นายสมจิตรเหลืองทอง
----------------------
186021010058
นายสหรัฐบุญรอด
                      
196021010059
นายสัญญลักษณ์อ่างมณี
                      
206021010060
นายสิริโชคบริบูรณ์
                      
216021010083
นายณรงค์ศักดิ์พิมพบุตร
----------------------
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................