วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.22 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสำ     บุญเพิ่ม

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021010021
นายนันธวัชพิลาแดง
                      
26021010022
นายนิติภูมิผิวอ้วน
                      
36021010023
นายธีระโชคแพงทรัพย์
                      
46021010024
นายวิรชัยประเสริฐสิน
----------------------
56021010025
นายปัญญาอินทร์เสน
----------------------
66021010026
นายผดุงเกียรติเดชะคำภู
                      
76021010027
นายพรประสิทธิ์เค้ามูล
                      
86021010028
นายพันธ์มงคลพรดี
                      
96021010029
นายพิบูลลาภบุญ
                      
106021010030
นายพิภัชสุทธาคง
                      
116021010031
นายพีระศักดิ์มีหิริ
                      
126021010032
นายภราดรทองคำ
                      
136021010033
นายภานุมาตรทองหมื่น
----------------------
146021010034
นายดวงธนัยสายวรณ์
----------------------
156021010035
นายยุทธนชัยขุมเงิน
                      
166021010036
นายรัฐภูมิบุญรักษ์
                      
176021010037
นายรุ่งอรุณพัดเย็น
                      
186021010038
นายวงศกรนาดอน
                      
196021010039
นายธนธรณ์ทองเจริญ
                      
206021010040
นายวนัยสมตัว
                      
216021010084
นายเทวฤทธิ์ไฝ่จิตร
----------------------
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................