วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.21 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายสำ     บุญเพิ่ม

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
16021010001
นายกตัญญูจำปา
                      
26021010002
นายกัมปนาจโพราศรี
                      
36021010003
นายจักรกฤษณ์ภูแสน
                      
46021010004
นายจาตุรงค์เพ็งกลาง
                      
56021010005
นายจีรวัฒน์ฉัตรสุวรรณ
                      
66021010006
นายชิษณุพงศ์ไชยโกฏิ
                      
76021010007
นางสาวณหทัยฐานคร
----------------------
86021010008
นายณัฐพงศ์บาริศรี
                      
96021010009
นายทวีชัยแสนรัตน์
----------------------
106021010010
นายธนกรขวัญรักษ์
----------------------
116021010011
นายธนกรบุญจวบ
----------------------
126021010012
นายธนพลยุบลมาตร์
----------------------
136021010013
นายธนพลดวงพุฒ
----------------------
146021010014
นายธนากรสุพรรณ
                      
156021010015
นายธนากรแสนลา
                      
166021010016
นายธันวาแดนดี
                      
176021010017
นายธีรวัฒน์เต่าทอง
                      
186021010018
นายนวพลคำศรี
                      
196021010019
นายนันทวัฒน์ดวงคำ
                      
206021010020
นายนันธวัชจันทนากุล
                      
216021010081
นายยุทธนาหมายสุข
----------------------
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................