วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวปิยะรัตน์     ยุทธศักดิ์วงศ์

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
15922040030
นางสาวรุ่งทิพย์สุนทร
                      
25922040031
นางสาวรุ่งระวีผลาเลิศ
                      
35922040032
นางสาววารุณีหาญชนะ
                      
45922040033
นางสาววาสนาบุตรดี
                      
55922040034
นางสาววิจิตราผลขาว
                      
65922040035
นางสาววิภาพรทรัพย์ศิริ
                      
75922040036
นางสาววิภารัตน์คำข่อง
                      
85922040037
นางสาวศศิธรวงศ์คูณ
                      
95922040038
นางสาวศิรภัสสรสมานมิตร
                      
105922040039
นางสาวศิริญญาทองเหลือ
                      
115922040041
นางสาวไข่มุกแสงส่อง
                      
125922040042
นางสาวสัจจพรสัตะยากุล
                      
135922040043
นางสาวสิริลักษณ์จำนงใจ
                      
145922040044
นางสาวสุทธิดาจันทร
                      
155922040045
นางสาวสุนันทาสุโพภาค
                      
165922040046
นางสาวสุนิษาแสนทวีสุข
                      
175922040047
นางสาวสุภาวดีธรรมคำ
                      
185922040048
นางสาวสุรภาสำเภา
                      
195922040049
นายอภิวัฒน์มูลใหญ่
                      
205922040050
นางสาวอาทิตยาสุขใส
                      
215922040051
นางสาวอุษามณีแก้วเขียว
                      
225922040052
นางสาวเพ็ญพักตร์ผิวละเอียด
                      
235922040053
นางสาวแก้วชนกสมดี
                      
245922040054
นางสาวดารัตน์ประดา
                      
255922040055
นางสาวชลธิชาเขาสีเมฆ
                      
265922040056
นางสาวพรสุดาลือชา
                      
275922040057
นางสาวอธิภาวดีพิริยะตระกูล
                      
285922040058
นางสาวธีริศราเมศรี
                      
295922040059
นางสาววิชญาดาท่อชู
                      
305922040060
นายณัชพลศรีชมพล
                      
315922040064
นางสาวศิวาพรโพธิ์อุดม
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................