วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัสกลุ่ม พค.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณัฐพล     เทพมา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
15922040001
นางสาวกาญจนาพรขันแก้ว
                      
25922040002
นางสาวกุสุมาประดา
                      
35922040005
นางสาวจิตราภาโพสุวรรณ
                      
45922040007
นางสาวชบาไพรมนัยนิล
                      
55922040009
นางสาวฐิติพรทวีสุข
                      
65922040011
นางสาวธิดาพรรณสีหานาท
                      
75922040012
นางสาวปนัดดาตาทอง
                      
85922040016
นางสาวปานชีวาพูลทอง
                      
95922040017
นางสาวปิยธิดาแสนลา
                      
105922040018
นางสาวพนิดานาคูณ
                      
115922040019
นางสาวพรชิตารอสูงเนิน
                      
125922040020
นางสาวพัชรินทร์สืบผล
                      
135922040022
นายพิษณุทองเมือง
                      
145922040024
นางสาวมาริสาแสนทวีสุข
                      
155922040026
นางสาวรัชนกสุขผล
                      
165922040027
นางสาวรัตติกาพูลทอง
                      
175922040028
นางสาวรัตนภรณ์แสนทวีสุข
                      
185922040029
นางสาวราตรีไชยโกฎิ
                      
195922040062
นางสาวน้ำฝนพุฒทอง
                      
205922040063
นางสาวธนาวดีแก้ววรรณา
                      
215922040066
นางสาววิชุดาแสนทวีสุข
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................