วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวกรรณิการ์     ครองยุติ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
15922010034
นางสาวรัชนีดวงคำ
                      
25922010035
นางสาวรุ่งฤดีทองทับ
                      
35922010036
นางสาววรมนยิ่งยง
                      
45922010037
นางสาววรรณพรหงษามารถ
                      
55922010039
นางสาววาสนาเครือสิงห์
                      
65922010040
นางสาววิยดาจันทร์พันธ์
                      
75922010043
นางสาวศศิธรคำแฝง
                      
85922010045
นางสาวศิริวรรณพุ่มจันทร์
                      
95922010046
นางสาวสาวิตรีสายแวว
                      
105922010049
นางสาวสุภัชชาศรีสุรัตน์
                      
115922010050
นางสาวสุมินตราฉัตรสุวรรณ
                      
125922010052
นางสาวอรพรรณเค้าทอง
                      
135922010054
นางสาวอรอนงค์สารสุข
                      
145922010057
นางสาวอังสุมาลีสว่างอารมณ์
                      
155922010058
นางสาวอารียาพาสุข
                      
165922010059
นางสาวเบญจพรทาคำห่อ
                      
175922010061
นางสาวปณิตาชะภูธร
                      
185922010062
นางสาวเนียนนิภาไชยโกษ
                      
195922010063
นางสาวอลิชาปรองดอง
                      
205922010064
นางสาวอธิกาบัวใหญ่
                      
215922010065
นางสาวปนัดดาผลดำ
                      
225922010066
นางสาวพิสมัยพุ่มจันทร์
                      
235922010067
นางสาวดาริกาพูลสาร
                      
245922010069
นางสาวอภิชญาพันธ์น้อย
                      
255922010075
นางสาวกาญจนาสายสมบัติ
                      
265922010077
นางสาวกาญจนาภรณ์มั่นจิตร
                      
275922010081
นางสาววีณาพรมดี
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................