วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวกรรณิการ์     ครองยุติ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
15922010034
นางสาวรัชนีดวงคำ
                      
25922010035
นางสาวรุ่งฤดีทองทับ
                      
35922010036
นางสาววรมนยิ่งยง
                      
45922010037
นางสาววรรณพรหงษามารถ
                      
55922010039
นางสาววาสนาเครือสิงห์
                      
65922010040
นางสาววิยดาจันทร์พันธ์
                      
75922010041
นางสาววิลาวัลย์ใจบุญสวัสดิ์
----------------------
85922010042
นางสาววิไลวรรณรักผล
----------------------
95922010043
นางสาวศศิธรคำแฝง
                      
105922010045
นางสาวศิริวรรณพุ่มจันทร์
                      
115922010046
นางสาวสาวิตรีสายแวว
                      
125922010047
นางสาวสิรินทิพย์สุขสม
                      
135922010048
นางสาวสุทธิดาต่อปี
----------------------
145922010049
นางสาวสุภัชชาศรีสุรัตน์
                      
155922010050
นางสาวสุมินตราฉัตรสุวรรณ
                      
165922010051
นายอนุวัฒน์คำขาว
----------------------
175922010052
นางสาวอรพรรณเค้าทอง
                      
185922010054
นางสาวอรอนงค์สารสุข
                      
195922010057
นางสาวอังสุมาลีสว่างอารมณ์
                      
205922010058
นางสาวอารียาพาสุข
                      
215922010059
นางสาวเบญจพรทาคำห่อ
                      
225922010061
นางสาวปณิตาชะภูธร
                      
235922010062
นางสาวเนียนนิภาไชยโกษ
                      
245922010063
นางสาวอลิชาปรองดอง
                      
255922010064
นางสาวอธิกาบัวใหญ่
                      
265922010065
นางสาวปนัดดาผลดำ
                      
275922010066
นางสาวพิสมัยพุ่มจันทร์
                      
285922010067
นางสาวดาริกาพูลสาร
                      
295922010068
นางสาวศรีแพรไชยงาม
----------------------
305922010069
นางสาวอภิชญาพันธ์น้อย
                      
315922010075
นางสาวกาญจนาสายสมบัติ
                      
325922010077
นางสาวกาญจนาภรณ์มั่นจิตร
                      
335922010081
นางสาววีณาพรมดี
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................