วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา การบัญชี สาขางาน การบัญชี รหัสกลุ่ม พบ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นางสาวกรรณิการ์     ครองยุติ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
15922010001
นางสาวกมลชนกวีสี
                      
25922010002
นางสาวกรกตแซ่ตั้ง
                      
35922010003
นางสาวกัญญารัตน์ลอยนวล
                      
45922010004
นางสาวกาญจนาทวียืน
                      
55922010006
นางสาวจุไรพรจำปาศรี
                      
65922010007
นางสาวชนิกานต์ดุมแก้ว
                      
75922010008
นางสาวชุติมาพลาใส
                      
85922010010
นางสาวณัชชาถิระกิจ
                      
95922010011
นางสาวดาริณีดวงคำ
                      
105922010012
นางสาวธัญพรสีดา
                      
115922010014
นางสาวธิติยาไฝทาคำ
                      
125922010015
นางสาวนลินทิพย์เชือกทอง
                      
135922010016
นางสาวน้ำทิพย์มั่นการ
                      
145922010018
นางสาวบุษกรบุญอาจ
                      
155922010019
นางสาวปวีณากาบบัว
                      
165922010020
นางสาวปิยะพรชัยคำ
                      
175922010021
นางสาวปิยาภรณ์บุญอุ้ม
                      
185922010022
นางสาวพรกมลทองลึม
                      
195922010024
นางสาวพิจิตราสุจริต
                      
205922010026
นางสาวพิราพรณ์กอคูณ
                      
215922010027
นางสาวมนัสวีนุภาพ
                      
225922010028
นางสาวมลทิฌาพรรณาภพ
                      
235922010029
นางสาวมัฌชิมาพรทองบุ
                      
245922010030
นางสาวยุพาดารูปแก้ว
                      
255922010031
นางสาวรริพรมิ่งบุญ
                      
265922010032
นางสาวรวิพรเข็มทอง
                      
275922010033
นางสาวรัชฎาภรณ์สุขสาคร
                      
285922010072
นางสาวเกศวดีฉัตรวิไล
                      
295922010073
นางสาวศิริรัตน์นนท์ศิริ
                      
305922010074
นางสาววรรณิดาอุทา
                      
315922010076
นางสาวกัญญาณีนุ่มทอง
                      
325922010079
นายจิรภัทรอินทจักร
                      
335922010080
นางสาวขนิษฐาบุญค้อม
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................