วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์ รหัสกลุ่ม ชค.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายจักรพันธ์     ผิวผ่อง

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
15921280001
นายจักรกฤษสุพิศ
                      
25921280002
นายวัฒนาเรือนสิงห์
                      
35921280003
นายอนุชิตบุตรวงค์
                      
45921280004
นายเกียรติภูมิพันทิวา
                      
55921280005
นายสมศักดิ์จันทร์สด
                      
65921280007
นายจิรเมธพิลารักษ์
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................