วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์ รหัสกลุ่ม ชอ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวุฒินันท์     เอกสัน

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
15921050001
นายกฤษฎาหาทรัพย์
                      
25921050005
นายชาญณรงค์ปานะดิษฐ์
                      
35921050006
นายณรงค์ศักดิ์สืบอาสา
                      
45921050007
นายธนศักดิ์สิงห์งาม
                      
55921050010
นายวาเลนไทน์ด้วงไม้
                      
65921050012
นายสุเมธีวิเศษสิงห์
                      
75921050013
นายอนุรักษ์คำประภา
                      
85921050014
นายอาทิตย์สีดา
                      
95921050015
นายเกียรติศักดิ์แสนทวีสุข
                      
105921050016
นายเอกราชดวงสินธุ์
                      
115921050017
นายประกาษิตโชติรัตน์
                      
125921050018
นายสิทธิโชคทองคำ
                      
135921050019
นายพีระภัทรแสนสุข
                      
145921050021
นายณัฐวุฒิเท่าสาร
                      
155921050024
นายสถาพรอ้วนใหญ่
                      
165921050025
นายภาคินริ้วทอง
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................