วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายณัฐพล     ทองทับ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
15921040026
นายสีหราชแก้วนิล
                      
25921040027
นายสุทธิพลวงษ์ขันธ์
                      
35921040028
นายสุธิพงษ์ทองสวัสดิ์
                      
45921040029
นายอนันตศักดิ์ผิวพงษ์
                      
55921040030
นายอพิเชษฐ์กันยามา
                      
65921040031
นายอภิรักษ์บุนนาค
                      
75921040033
นายอรุณบุญเชิด
                      
85921040034
นายอลงกรณ์ศรีเสนา
                      
95921040037
นายเอกสิทธิ์แก้วจีน
                      
105921040038
นายโยธินบัวพันธ์
                      
115921040039
นายใหม่งามศรีขำ
                      
125921040041
นายไพวรรณมูลสิน
                      
135921040042
นายวสันต์ดุมแก้ว
                      
145921040043
นายเอกลักษณ์พันธ์ก้อน
                      
155921040044
นายสิทธิพรทองลึม
                      
165921040045
นายอนุวัฒน์สุดสุข
                      
175921040046
นายตมิสาเรืองรอง
                      
185921040047
นายพีรภัทรดุจดา
                      
195921040048
นายณัฐวุฒิชมภูประเภท
                      
205921040050
นายธนาธรไชยสุทัศน์
                      
215921040051
นายชัยวัฑฒ์ภูทองธง
                      
225921040053
นายชาญยุทธบุตรมาตย์
                      
235921040055
นายเธียรวิทย์บุญมาก
                      
245921040056
นายจรัลนามลีลา
                      
255921040057
นายปรเมษฐคูณทัน
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................