วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ไฟฟ้า สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง รหัสกลุ่ม ชฟ.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายเกษอมร     มิ่งขวัญ

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
15921040001
นายชินดนัยศรีแก้ว
                      
25921040002
นายณรงค์ฤทธิ์หงษา
                      
35921040004
นายถาวรรอดเนียม
                      
45921040006
นายทวีศักดิ์แก้วสด
                      
55921040007
นายธนรัฐสุขเอิบ
                      
65921040008
นายธนวินท์ศรีโพธิ์
                      
75921040010
นายธวัชชัยสมยา
                      
85921040013
นายนฤนาทลมไธสง
                      
95921040014
นายนิพิฐระพนธ์จันทร์คำ
                      
105921040015
นายปิยราชหารสุโพธิ์
                      
115921040018
นายรัชวุฒิอูปแก้ว
                      
125921040019
นายวรายุทธ์ปกป้อง
                      
135921040021
นายศราวุฒิลาภเรือง
                      
145921040023
นายศิริศักดิ์แก้วคำบัน
                      
155921040025
นายสัตยาทำอินลาด
                      
165921040052
นายธนดลแสนวงษ์
                      
175921040054
นายณัฐพลสีคำ
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................