วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวีระพงษ์     ตังควัฒนา

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
15921020021
นายศราวุธเสาขวัญ
                      
25921020022
นายศุภกิตต์พรหมลักษณ์
----------------------
35921020023
นายสุรศักดิ์พิมพ์บุตร
                      
45921020024
นายอภิสิทธิ์ฝางคำ
                      
55921020025
นายอภิสิทธิ์ริมทอง
----------------------
65921020026
นายอรรถชัยยาเสร็จ
----------------------
75921020027
นายอรรถพลบุญบรรจบ
----------------------
85921020028
นายอุทัยโนนแก้ว
                      
95921020029
นายเกียรติศักดิ์ชื่นภิรมย์
----------------------
105921020030
นายเกียรติศักดิ์ฝางคำ
                      
115921020031
นายเดชาวัตบุญจวบ
                      
125921020032
นายเรืองฤทธิ์ดวงจำปา
                      
135921020033
นายไกรสรต้นคำ
                      
145921020034
นางสาวไชยาจันทร์สอน
                      
155921020035
นายอภิสิทธิ์ศรีพูล
                      
165921020036
นายวิระพลบุญเฉลียว
                      
175921020037
นายมงคลสมสุข
                      
185921020038
นายลักษณ์นัยต์ไชยทอง
----------------------
195921020039
นายศักดิ์สิทธิ์แสงพิจิตร
                      
205921020040
นายธนาวุฒิตามสีวัน
                      
215921020041
นายอดิศักดิ์นาคำ
----------------------
225921020042
นายอิทธิพลทองเทพ
----------------------
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................