วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน สาขางาน เครื่องมือกล รหัสกลุ่ม ชก.31 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวินัย     ศรีแก้ว

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
15921020001
นายจิตติพัฒน์กองสิน
                      
25921020002
นายชัชพงศ์สายวงศ์
                      
35921020003
นายชัยสิทธิ์ใจไธสง
----------------------
45921020004
นายณัฐพลโชติกุล
----------------------
55921020005
นายณัฐภูมินามวงษา
                      
65921020006
นายต่อศักดิ์คำแหง
                      
75921020007
นายทรัพย์สถิตย์อูบทอง
----------------------
85921020008
นายทักษ์ดนัยอุปถัมภ์
                      
95921020009
นายธนพงษ์เรือนแก้ว
                      
105921020010
นายธีระวัฒน์ต้นคำ
                      
115921020011
นายบารมีคำอาจ
----------------------
125921020012
นายปฎิญาณจันมณีย์
                      
135921020013
นายพงษ์พิทักษ์ไชยโกฏิ
                      
145921020014
นายพัทรพงค์ดุมแก้ว
----------------------
155921020015
นายภัคพลบุญเฉลียว
----------------------
165921020016
นายรุ่งเรืองบัวใหญ่
----------------------
175921020017
นายวิทวัฒน์พุดพันธ์
                      
185921020018
นายศรวิชัยมากดี
                      
195921020019
นายศรสมุทรบุญยอด
----------------------
205921020020
นายศรายุทธทองแดง
----------------------
215921020043
นายสุบินลมดี
                      
225921020044
นายกฤษดาอุ้มทรัพย์
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................