วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.34 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายรัฐนันท์     ผลสุข

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
15921010009
นายศรรามจันทร์แก้ว
                      
25921010068
นายสุเมธวันตุ้ม
                      
35921010070
นายอนันต์คำอาจ
                      
45921010073
นายอัครชัยป้องงาม
                      
55921010074
นายอุดมศักดิ์ทาตะวงค์
                      
65921010076
นายเกรียงเดชมูลสิน
                      
75921010078
นายเจมชรินทร์ประดา
                      
85921010079
นายไตรภพคุ้มครอง
                      
95921010082
นายอาทิตย์ไชยกาล
                      
105921010083
นายภานุวัฒน์ชะภูธร
                      
115921010085
นายธวัชชัยคำเพาะ
                      
125921010086
นายเฉลิมเกียรติสีทาสี
                      
135921010087
นายศราวุฒิแสนทวีสุข
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................