วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชา ช่างยนต์ สาขางาน ยานยนต์ รหัสกลุ่ม ชย.32 ครูที่ปรึกษาชื่อ นายวีระพล     ราชาธรรมกุล

บันทึก..(ปรดระบุ)..............................................................................................ภาคเรียนที่ 2/2561
ลำดับรหัสประจำตัวชื่อ-สกุล                      
15921010023
นายบวรศักดิ์วงษ์มั่น
                      
25921010024
นายปฏิภาณเสมอใจ
                      
35921010026
นายปริญญายืนมั่น
                      
45921010028
นายปิยะบุญล้อม
                      
55921010029
นายปิยะกฤษณ์แก้วศรี
                      
65921010031
นายพงศธรกุดนอก
                      
75921010032
นายพรธนาทัศอาจารีย์
                      
85921010034
นายพัตธพงษ์ธรรมพิทักษ์
                      
95921010036
นายพีรวัชรศรีวงษ์
                      
105921010038
นายพุทธิพงษ์ทาสมบูรณ์
                      
115921010039
นายภาคภูมิศรีแสง
                      
125921010043
นายภูวนัยขันตรี
                      
135921010066
นายทองใบบุญเนตร
                      
                       
รายชื่อไม่ตรงโปรดแจ้งครูที่ปรึกษา หรือ งานวัดผลฯ/งานทะเบียน เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลงชื่อ.........................................

      (...............................................)

ตำแหน่ง................................................................