การตรวจบันทึกส่งแบบประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2561
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร
รายละเอียดผู้สอนที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา (ท-ป-น) กลุ่มเรียน ปวช
(ชม)
ปวส
(ชม)
แผนการวัด
ประเมิน
รายงาน สป.
4
รายงาน สป.
9
รายงาน สป.
14
รายงาน สป.
18
ร้อยละของ
ผลการติดตาม
ระดับผลการประเมิน หมายเหตุ
         (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
1::โฉมเฉลา  ยุทธศักดิ์วงศ์
วุฒิการศึกษา::บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง::ครู คศ.2
หน้าที่พิเศษ::หัวหน้างานบุคลากร
1 3200 0002 หลักการขาย
(3-0-3)
มบค.-25601  
(รายชื่อ 16 คน)
---      
2 3200 1003 หลักการตลาด
(3-0-3)
มบค.-25591  
(รายชื่อ 13 คน)
---      
สบค.-25591  
(รายชื่อ 15 คน)
---