รายงานสถิตินักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ออนไลน์ [Real time:18 พ.ย. 2561]

จำนวนนักศึกษา ระดับ ปวช. ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระดับประเภทวิชาสาขาวิชา:สาขางานชั้นเรียน
ปกติ:รายชื่อ

ปกติ:รายชื่อ
รวม
ปกติ:รายชื่อ
ปวช.1 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1120:210:020:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1218:240:018:24
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1318:211:119:22
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1414:201:115:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1519:201:120:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.1619:230:019:23
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1125:273:328:30
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.1229:300:029:30
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.117:100:07:10
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1118:213:321:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1218:213:321:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.1317:222:219:24
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ1420:222:222:24
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1111:112:213:13
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.1215:155:520:20
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.1118:217:725:28
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 286:32930:30316:359
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.111:146:4647:47
การบัญชี:การบัญชีพบ.121:144:4445:45
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.112:230:3032:32
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.120:131:3131:32
รวม ปวช.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4:5151:151155:156
รวม  ปวช.1290:334181:181471:515
ปวช.2 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2114:200:014:20
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2216:210:016:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2315:210:015:21
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.2415:201:116:21
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2120:252:222:27
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.2219:260:019:26
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะชช.2115:180:015:18
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2122:220:022:22
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.2223:230:023:23
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2115:160:015:16
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.2216:160:016:16
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.217:713:1320:20
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 197:23516:16213:251
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.211:138:3839:39
การบัญชี:การบัญชีพบ.221:137:3738:38
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.211:222:2223:24
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.220:124:2424:25
รวม ปวช.2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 3:5121:121124:126
รวม  ปวช.2200:240137:137337:377
ปวช.3 ช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3113:131:114:14
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3213:130:013:13
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3319:190:019:19
ช่างยนต์:ยานยนต์ชย.3413:130:013:13
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3113:220:013:22
ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกลชก.3214:220:014:22
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3117:170:017:17
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลังชฟ.3225:250:025:25
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.3116:160:016:16
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์ชอ.320:00:00:0
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์ชค.316:60:06:6
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 149:1661:1150:167
พาณิชยกรรมการบัญชี:การบัญชีพบ.311:133:3334:34
การบัญชี:การบัญชีพบ.320:128:2828:29
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.311:120:2021:21
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจพค.322:229:2931:31
รวม ปวช.3 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 4:5110:110114:115
รวม  ปวช.3153:171111:111264:282
รวม ปวช. ช่างกลโรงงาน:เครื่องมือกล120:1525:5125:157
เทคนิคคอมพิวเตอร์:เทคนิคคอมพิวเตอร์31:3420:2051:54
เชื่อมโลหะ:ช่างเชื่อมโลหะ22:280:022:28
ไฟฟ้า:ไฟฟ้ากำลัง160:17310:10170:183
ช่างยนต์:ยานยนต์226:2695:5231:274
อิเล็กทรอนิกส์:อิเล็กทรอนิกส์73:747:780:81
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ6:9156:156162:165
การบัญชี:การบัญชี5:6226:226231:232
 
ปวช. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 632:730 47:47 679:777
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 11:15 382:382 393:397
รวม ปวช. ทั้งสิ้น 643:745 429:429 1072:1174