รายการสรุปรายงานผลการเฝ้าติดตามนักศึกษาเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 23 ม.ค. 2562 สัปดาห์ที่ 15 ของภาคเรียน มีการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว 65 วัน จากวันราชการทั้งหมด 82 วัน
วันรายงานนศ.ทั้งหมดออกกลางคันกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติกลุ่มปกติ+กลุ่มเสี่ยง
สป.ที่ วันสิ้น สป.วันรายงานจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละร้อยละของนศ.ที่ไม่รวมออกกลางคัน จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
5ถึง81 ม.ค. 251321 ม.ค. 25621597654.0736322.7323.69 116976.31153295.93
9ถึง121 ม.ค. 251321 ม.ค. 25621597996.2029218.2819.49 120680.51149893.80
1ถึง49 มิ.ย. 256023 ม.ค. 25621597523.2621813.6514.11 132785.89154596.74
5ถึง814 ก.ค. 256021 ม.ค. 25621597654.0736322.7323.69 116976.31153295.93
9ถึง1211 ส.ค. 256021 ม.ค. 25621597996.2029218.2819.49 120680.51149893.80
1ถึง419 ต.ค. 256023 ม.ค. 25621597523.2621813.6514.11 132785.89154596.74
1ถึง48 มิ.ย. 256123 ม.ค. 25621597523.2621813.6514.11 132785.89154596.74
5ถึง86 ก.ค. 256121 ม.ค. 25621597654.0736322.7323.69 116976.31153295.93
9ถึง123 ส.ค. 256121 ม.ค. 25621597996.2029218.2819.49 120680.51149893.80
1ถึง49 พ.ย. 256123 ม.ค. 25621597523.2621813.6514.11 132785.89154596.74
5ถึง87 ธ.ค. 256121 ม.ค. 25621597654.0736322.7323.69 116976.31153295.93
9ถึง124 ม.ค. 256221 ม.ค. 25621597996.2029218.2819.49 120680.51149893.80

เลือกพิมพ์รายงาน ระบบงานครูที่ปรึกษา
การ ป.หน้าที่
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
รายชื่อกลุ่มปกติ
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
รายชื่อกลุ่มเสี่ยง
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
รายชื่อผู้ออกกลางคัน
(ไม่เคยเข้าแถว)
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
บันทึกข้อความนำส่งรายงาน
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
การ ป.หน้าที่
สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
รายชื่อกลุ่มปกติ
สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
รายชื่อกลุ่มเสี่ยง
สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
รายชื่อผู้ออกกลางคัน
(ไม่เคยเข้าแถว)
สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
บันทึกข้อความนำส่งรายงาน
สัปดาห์ที่ 5 ถึง สัปดาห์ที่ 8
การ ป.หน้าที่
สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
รายชื่อกลุ่มปกติ
สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
รายชื่อกลุ่มเสี่ยง
สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
รายชื่อผู้ออกกลางคัน
(ไม่เคยเข้าแถว)
สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
บันทึกข้อความนำส่งรายงาน
สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12
  รายชื่อกลุ่มเสี่ยง
ณ ปัจจุบัน
รายชื่อผู้ออกกลางคัน
(ไม่เคยเข้าแถว)
ณ ปัจจุบัน