รายการสรุปรายงานผลการเฝ้าติดตามนักศึกษาเพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน
วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 17 พ.ย. 2561 สัปดาห์ที่ 6 ของภาคเรียน มีการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว 23 วัน จากวันราชการทั้งหมด 84 วัน
วันรายงานนศ.ทั้งหมดออกกลางคันกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติกลุ่มปกติ+กลุ่มเสี่ยง
สป.ที่ วันสิ้น สป.วันรายงานจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละร้อยละของนศ.ที่ไม่รวมออกกลางคัน จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
1ถึง49 มิ.ย. 256012 พ.ย. 25611609593.6723014.2914.84 132085.16155096.33
1ถึง419 ต.ค. 256012 พ.ย. 25611609593.6723014.2914.84 132085.16155096.33
1ถึง48 มิ.ย. 256112 พ.ย. 25611609593.6723014.2914.84 132085.16155096.33
1ถึง49 พ.ย. 256112 พ.ย. 25611609593.6723014.2914.84 132085.16155096.33

เลือกพิมพ์รายงาน ระบบงานครูที่ปรึกษา
การ ป.หน้าที่
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
รายชื่อกลุ่มปกติ
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
รายชื่อกลุ่มเสี่ยง
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
รายชื่อผู้ออกกลางคัน
(ไม่เคยเข้าแถว)
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
บันทึกข้อความนำส่งรายงาน
สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4
  รายชื่อกลุ่มเสี่ยง
ณ ปัจจุบัน
รายชื่อผู้ออกกลางคัน
(ไม่เคยเข้าแถว)
ณ ปัจจุบัน