==แจ้งครูที่ปรึกษา::::ก่อนวันทำการของ สัปดาห์ถัดไปภายใน 6 ทุ่ม ครูที่ปรึกษา ต้องทำรายการ รายงานการเข้าแถว และบันทึกข้อความ (print out บันทึกข้อความ และรายงานผลกิจกรรมประจำรอบ 4 สัปดาห์)
แล้วนำส่งให้งานครูที่ปรึกษารวบรวม เพื่องานครูที่ปรึกษาจะดำเนินการสรุปส่งวิทยาลัยและแจ้งผลต่อให้งานกิจกรรมต่อไป==
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
มีครูที่ปรึกษาส่งบันทึกรายงานประจำ สัปดาห์ที่ 1 ถึง สัปดาห์ที่ 4 ดังนี้
(กรณีได้รับเกียรติบัตร การดูแลนักศึกษาร้อยละ70 ขึ้น)
ลำดับ ครูที่ปรึกษาชั้นเรียนคาดว่าออกกลางคันกลุ่มเสี่ยงไม่ผ่านกิจกรรมเข้าแถวผ่านกิจกรรมเข้าแถวนศ.ทั้งหมดร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะออกกลางคันร้อยละเข้าแถวประเมินผลร้อยละการกวดขันดูแลการเข้าแถวของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเกียรติบัตร
1นายณัฐพล   เทพมาสบค.2100015150.00100.00 
2นายดุษฎี   ปฏิโชติมอย.2100019190.0095.03 
3นายเสกสรรค์   สิงทิศสออ.2100015150.0094.07 
4นายดุษฎี   ปฏิโชติสอย.2100031310.0093.19 
5นายตฤณกร   จันทร์นวมมอว.11000330.0087.04 
6นางณัฐวดี   จันทร์ทรงพบ.1240144498.1687.99 
7นายจักรพันธ์   ผิวผ่องชค.31000660.0085.19 
8ว่าที่ ร.ท.ชัยสิทธิ์   ต่อต้นมออ.1100012120.0087.96 
9นางสาวทักษพร   จรลองพบ.2212334382.6387.50 
10นางณัฐวดี   จันทร์ทรงมบบ.2125540474.2683.80 
11นายวีระพล   ราชาธรรมกุลชย.3100014140.0084.13 
12นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ1422220248.3387.36 
13นายวีระพล   ราชาธรรมกุลชย.3203310130.0081.20 
14นางสาวภวิกา   โพธิ์ขาวสอฟ.2100412160.0078.82 
15นายสุริยา   กันภัยชอ.1101112130.0089.74 
16นางณัฐวดี   จันทร์ทรงสบบ.2112214175.8878.52 
17นายตฤณกร   จันทร์นวมชค.2121218229.0975.71 
18นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2201115160.0090.63 
19นายณธีพัฒน์    โพธิถาวรวัฒน์ชค.11500253016.6780.26 
20นายกฤษณ์นพัฒน์   ไชยมาตร์ชอ.2112213166.2584.68 
21นางสาวธัญญรัตน์   เดชเสนมบค.21200121414.2976.52 
22นายณัฐพล   เทพมามบค.1100016160.00100.00 
23นายธีรวัฒน์   อภิบาลพบ.1132344506.0078.31 
24นายณรงค์เดช   เสนาะมอว.212003540.0080.00 
25นายวุฒินันท์   เอกสันชอ.3113411166.2574.63 
26นายเสกสรรค์   สิงทิศมออ.2122271118.1870.99 
27นายณัฐพล   เทพมาพค.3100021210.0097.88 
28นางสาวฐิติมา   ภูมิลำเนาชย.24500162123.8180.14  
29นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.3400013130.0087.61  
30นายรัฐนันท์   ผลสุขชย.3300019190.0087.43  
31นางโฉมเฉลา   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.11667243716.2268.51  
32นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
  นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติ
มบบ.1100428320.0080.99  
33นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
  นางสาวมลิวัลย์   จินตชิน
มบบ.1100428320.0080.99  
34นางสาวปนัดดา   อุ่นกายพค.221236183633.3360.38  
35นายเกษอมร   มิ่งขวัญชฟ.31213121711.7668.67  
36นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติพบ.3115627342.9479.12  
37นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140138439.3086.39  
38นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140138439.3086.39  
39นางสาวทัศน์ญา   ทองพิทักษ์
  นางสาวทักษพร   จรลอง
พบ.2140138439.3086.39  
40นายวีระพงษ์   ตังควัฒนาชก.321111102250.0055.68  
41นายภคิน   บุญประสมชย.23600152128.5783.18  
42นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.3200322250.0082.89  
43นายอภินันท์   ดรุณพันธ์มอย.11302182313.0471.28  
44นายวิโรจน์   ละดาดกชก.112111513306.6759.65  
45นายสำ   บุญเพิ่มชย.22633122128.5760.64  
46นางสาวกรรณิการ์   ครองยุติพบ.32622253318.1873.89  
47นางสาวปิยะรัตน์   ยุทธศักดิ์วงศ์พค.32221217316.4564.89  
48นายเรวัตร   สำราญรื่นชก.1211326303.3378.37  
49นางสวาท   วิสัยพค.12855233622.2272.49  
50นายวินัย   ศรีแก้วชก.31102392245.4553.66  
51นายสำ   บุญเพิ่มชย.2193392142.8655.66  
52นายอรรถพล   หมื่นทุมชฟ.56261014284812.5061.76  
53นายอรรถพล   หมื่นทุมชฟ.1261014284812.5061.76  
54นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.2216139234.3560.28  
55นายอรรถพล   หมื่นทุมชฟ.11369122412.5058.53  
56นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.1124415219.5266.56  
57นายทศพล   ทองผุดชก.21655162722.2268.90  
58นายสุชีวิน   พุฒผาชฟ.21091111220.0057.32  
59นายนพพร   ไกรยวงษ์มอฟ.2110517234.3567.94  
60นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.5631446305028.0066.09  
61นายนพพร   ไกรยวงษ์ชฟ.131446305028.0066.09  
62นายอรุณ   ชุมอาจชอ.56220632405.0067.29  
63นายอรุณ   ชุมอาจชอ.1220632405.0067.29  
64นางสาวพรปวีณ์   ด้วงเงินพค.2114141753638.8934.18  
65นายสุทิน   ชูวาชย.1565692128.5755.88  
66นายประสิทธิ์   ภูมั่นชย.12747102429.1752.20  
67นายชาญวิทย์   กอแก้วมอฟ.1130229348.8255.16  
68นายสุทิน   ชูวาชย.1687872334.7850.49  
69นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.14113462152.3847.16  
70นายวิชญ์นเรนฤทธิ์   จันทร์ส่องชย.13591432222.7342.01  
71นางสาวสุธารัตน์    มัชฌิกะชก.2210101062638.4633.93  
72นายปิยะ   โกษาชช.21126601866.6710.80  
[วันที่รายงาน 17 พ.ย. 2561]


ในทุก 4 สัปดาห์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษาจะสรุปรายงานให้หัวหน้าสถานศึกษาทราบ พิมพ์บันทึกข้อความรายงาน