เลขที่ 46/2561

นายจักรพันธ์   ผิวผ่อง ครูที่ปรึกษา และนักศึกษาชั้น ชค.31


เป็นผู้มีความตระหนักและเอาใจใส่ต่อกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง
ระหว่าง สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ร้อยละ 91.21 ในระดับดีเยี่ยม
ขอให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวิชาชีพเทอญ
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2562