เลขที่ 45/2561

นายณรงค์เดช   เสนาะ ครูที่ปรึกษา และนักศึกษาชั้น มอว.21


เป็นผู้มีความตระหนักและเอาใจใส่ต่อกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างต่อเนื่อง
ระหว่าง สัปดาห์ที่ 9 ถึง สัปดาห์ที่ 12 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ร้อยละ 96.99 ในระดับดีเยี่ยม
ขอให้มีความสุข ความเจริญก้าวหน้า ในวิชาชีพเทอญ
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 มกราคม พุทธศักราช 2562